Medlemssida 2012

Medlemssida

2012

 

28 november 2012 föredrag om Titanic.


________________________________________________________


Trelleborgs Sjöfartsmuseum inbjuder skolklasser

_____________________________________________________


VAD HÄNDE MED S/S STEN STURE


Kerstin Von Seth dotter till befälhavaren Gösta Rudnert

berättar om händelserna kring fartygets totalförlisning 1947


Onsdagen den 16 maj 2012 kl. 19,00 i

Trelleborgs Församlingshem


Vi rekommenderar Kerstin Von Seths bok

"NÄR DU SER KARLAVAGNEN"


Ett kulturarrangemang i samarbete mellan

Trelleborgs Sjöfartsmuseum,

Studiefrämjandet och Trelleborgs Församling

------------------------------------------------------------------------------


Sjöräddningssällskapet

Den 16 juni firade Sjöräddningssällskapet i Trelleborg 25 år

Jubileumsdagen inleddes i Skåre kl 10,00

med invigningstal av SSRS vd Rolf Westerström


Mellan kl.12,00 - 16,00 bjöds på följande program

i fiskehamnen i Trelleborg


12,00  Söderslätts Musikkår spelade upp

12.00 - 16,00  Servering, lotterier. tipsrunda,

utställningar, sjöräddningsövning med helikopter,

visning av inbjudna sjöräddningsenheter

och skånska segelskutor


Välkomna

_________________________________________________


ÅRSMÖTE


TRELLEBORGS SJÖFARTSMUSEI VÄNNER

Kallade till årsmöte fredagen den 23 mars 2012 kl 19,00

i SJ:s Idrottsförenings lokal, Järnvägsgatan.

Ev.motioner skulle insändas skriftligen senast 24 februari 2012


Efter sedvanliga mötesförhandlingar

inbjöds vi alla att deltaga i en gemytliga samvaro

där vi för ett pris av 100 kronor serverades

Entrerätt med ägg och sill

inkl öl eller vatten

Varmrätt med panerad schnitzel, grönsaker och potatis

Kaffe och kaka


HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

STYRELSEN

 

Verksamhetsberättelse för

Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner

2011-01-01 - 2011-12-31

Årsmötet för verksamhetsåret 2010 hölls den 18 mars 2011 och ordförande Lars Sonesson

kunde hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna till SJ:s Idrottsförenings lokal på Järnvägsgatan och

gladde sig åt att så många anmält sig till den gemensamma middagen.

Under året har styrelsen bestått av:

Ordförande Lars Sonesson

Kassör Lars Hellstrand

Från 7/6 Roland Hallengren

Sekreterare Eric Sandell

Ledamot Ronny Eriksson

Ledamot Bertil Palm

Ledamot Rolf Wingren

LedamotÅke Jönsson

Suppleant Sven Hall

Suppleant Roland Hallengren

Från 7/6 Vakant


Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets ingång 404 och vid årets slut 351.

Den stora delen av skillnaden uppkom på grund av att vår vanliga påminnelse om inbetalning av medlemsavgift inte kom ut.

De flesta har återkommit i år och redan har 6 nya medlemmar noterats.

Under verksamhetsåret har museet haft 340 besökare och bland annat 3 grupper från olika föreningar har besökt oss

och fått guidad visning som varit mycket uppskattad.

Vårt nya öppethållande som är bestämt till lördagar och söndagar mellan kl 13-16 under tiden 1 april till 30 november

har vi fått förståelse för, men givetvis mottager vi grupper även vid andra tider under året som de själva önskar.

Från Malmros Sjöhistoriska Stiftelse har vi återigen erhållit ett bidrag till vår verksamhet och vi tackar så mycket.

Till museet och främst fiskeavdelningen har vi erhållit några intressanta föremål som vi också tackar så mycket för.

Vårt arbete att tillsammans med Studiefrämjandet dokumentera våra utställda föremål är ett stort arbete som fortgår.

Den 18 juli deltog några styrelsemedlemmar i Trelleborgs Kommuns mottagning ombord i det ryska skolskeppet STS Sedov

och vid Hamnens Dag den 20 augusti deltog Trelleborgs Sjöfartsmuseum med en monter för att informera och värva medlemmar.

Under året har styrelsen utverkat att kommunen uppsatt en hänvisningsskylt till museet på västra sidan av Bryggaregatan.

Vår hemsida försöker Roland Hallengren hålla så aktuell som möjligt

och vi rekommenderar medlemmarna att göra ett besök där och kanske komma med förslag på innehållet.

För vår TV i kajutan har vi nya filmer och intressanta bildspel som visas på begäran


 

Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner

avhöll sitt årsmöte fredagen den 23 mars 2012 i SJ:s Idrottsförenings lokaler på Järnvägsgatan.

Ordförande Lars Sonesson öppnade mötet och efter parentation över den i fjor avlidne kassören Lars Hellstrand,

som vi mindes under en stunda stillhet, kunde han hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna

och hoppades att vi i vanlig ordning skulle få en trivsam kväll tillsammans under mötet och den efterföljande middagen.

På valberedningens förslag valdes Lennart Lindsjö att leda dagens möte och med sin rutin

och stora ambition ledde han mötet genom dagordningens många punkter

Till mötesdeltagarna var utdelat dagordning, föregående års protokoll, verksam-hetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

I verksamhetsberättelsen rapporterades att museet haft 340 besökare samt också

3 grupper från olika föreningar. Medlemstalet uppgick till 351, tyvärr en betydlig minskning som säkerligen uppkom

på grund av att vår vanliga påminnelse om inbetalning av medlemsavgift inte kom ut i fjor.

De flesta har emellertid åter-kommit 2012 och dessutom har 7 nya medlemmar anmält sig sedan januari.

I den ekonomiska rapporten kan vi utläsa att föreningen idag står på en solid ekonomisk grund,

som ger oss möjligheter till att aktivera oss.

Valberedningen hade förberett nomineringarna till årets val. Under verksamhets-året har styrelsen konstituerat

om sig så att efter bortgångne Lars Hellstrand har suppleanten Roland Hallengren inträtt som ledamot och kassör,

därmed uppstod en suppleant som vakant. Valen utföll sålunda:

Ordförande på 1 år, avgående Lars Sonesson.                  Beslut omval.

Styrelseledamot på 2 år, avgående Roland Hallengren.    Beslut omval

Styrelseledamot på 2 år, avgående Rolf Wingren.            Beslut omval

Styrelseledamot på 2 år, avgående Åke Jönsson.              Beslut omval

Styrelsesuppleant på 2 år, Christina Jönsson                    Beslut nyval

Revisor på 2 år, avgående Nils Gunnar Snygg.                 Beslut omval

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av:

ledamöterna Maj-Britt Nilsson, Lars Höggren, Kajsa Nilsson och suppleant Stig Bengtsson.

Avgående var Lars Höggren och Kajsa Nilsson och på styrelsens förslag omvaldes båda på 2 år.

Ordförande Sonesson framförde styrelsens tack till den nyvalda och de omvalda för en ny period

och meddelade därefter att museet deltager i sommarens ”jippo” Trelleborg till !000 med att den 2-5 juni hålla ”öppet hus”

på våra vanliga tider, kl. 13-16. Dessutom som vanligt deltager Trelleborgs Sjöfartsmuseum vid Hamnens Dag i september.

Mötesordförande Lennart Lindsjö svingade raskt sin specialklubba genom de återstående punkterna

och efter hans egna reflektion om sjöfart och livet i övrigt och en på munspel

framförd sjömansvisa avslutade han mötet under deltagarnas applåder.

Ordförande Lars Sonesson tackade för att Lennart Lindsjö åter igen på sitt engagerande sätt lotsat oss igenom

Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänners årsmöte och tackade också den nyvalda suppleanten

och de omvalda ledamöterna och revisorn för att de åter ställer upp för föreningen.Web Editor: Bo Ljung

Copyright © All Rights Reserved